INFORMACJA NA TEMAT SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w firmie Asena Group Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym Asena Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zajeziercach 17A, Zabłudów 16-060, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Asena Group Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Asena Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zajeziercach 17A, Zabłudów 16-060, 
 2. inspektorem ochrony danych Asena Group Sp. z o.o. jest: Renata Rogalska, kontakt: biuro@asenagroup.pl
 3.  Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, biuro rachunkowe, Krajowy Rejestr Długów, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a. w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
  b. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  c. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem
  Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
 7. Przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 8. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)RODO;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
 10. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);
 11. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Dziękujemy za współpracę!
ZARZĄD Asena Group Sp. z o.o.